Algemene voorwaarden Zwaaisteen

LEVERINGSVOORWAARDEN Zwaaisteen® en bijhorende materialen/documenten

Op de Zwaaisteen® is handelsnaamrecht, auteursrecht en merkrecht van toepassing. Bij de aankoop van één of meerdere Zwaaistenen ontvangt de consument een licentie voor het plaatsen van een Zwaaisteen® of meerdere Zwaaistenen en het kunnen gebruiken maken van het concept Zwaaisteen®.

De licentie wordt verstrekt bij aankoop en blijft geldig gedurende de periode dat de Zwaaisteen® op straat gevestigd is. Wanneer de Zwaaisteen® wordt weggehaald of aan het einde van zijn levensduur is gekomen, vervalt de licentie.

De informatie en materialen zoals aanwezig in de beschermde webpagina worden drie maanden ter beschikking gesteld. De materialen zijn voor eigen gebruik en mogen alleen gedeeld worden om de aangekochte Zwaaisteen® te promoten. Het delen van de informatie en materialen voor andere doeleinden is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om het logo of verwijzingen naar de Zwaaisteen® te verwijderen van materialen en documenten. Alle materialen en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Let op: Het ontwerp van de Zwaaisteenstoeptegels zoals getoond op de foto’s kunnen lichtelijk afwijken van het huidige ontwerp dat gebruikt wordt. De verschillen zijn minimaal en nauwelijks op te merken.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail naar contact@de-buurt.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6.2 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Klachtenprocedure 
Wanneer de consument een klacht heeft kan hij contact opnemen met de Stichting de Buurt (contact@de-buurt.nl). De klacht wordt duidelijk omschreven en is zo nodig voorzien van een foto.

Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).. 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer indien mogelijk naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
7. Wanneer bovenstaande niet mogelijk blijkt te zijn kan de consument ten hoogste het aankoopbedrag terugontvangen

Stichting De Buurt
Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
contact@de-buurt.nl
BTW Nummer: NL852852319B01

KvK Nummer: 58053980